an image Zachęta do modlitwy

"Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie".

(Mat. 6,6-8)

linia

an image Rozważamy Pismo Święte w ROKU WIARY

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!" Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".
(Jana 20, 24-29)

linia an image Odpust zupełny i cząstkowy
W sakramencie pokuty Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy, jeśli ten szczerze za nie żałuje, ale na człowieku spoczywa jeszcze obowiązek wyrównania naruszonego porządku moralnego, bo każde zło jest naruszeniem sprawiedliwości i miłości.
Przebaczenie grzechów nie uwalnia od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu. Przynosi je dopiero odpust, którego udziela Kościół. Odpust można uzyskać dla siebie lub dla osoby zmarłej po spełnieniu określonych warunków.

Odpusty w Roku Wiary
Stolica Apostolska postanowiła udzielić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami z okazji Roku Wiary, w okresie od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r., gdy wierni:
1. Wezmą udział w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego w kościele lub innym stosownym miejscu.
2. Gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, będą się modlić, kończąc modlitwą "Ojcze nasz", Wyznaniem wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.
3. W dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie wiary.,
4. W dowolnie wybranym dniu pobożnie nawiedzą babtysterium lub inne miejsca, w którym otrzymali chrzest i odnowią przyrzeczenia chrzcielne. linia Odpust cząskowy można otrzymać za zmówienie jednej z modlitw

 • Anioł Pański (lub Regina Coeli w okresie wielkanocnym);
 • "Duszo Chrystusowa";
 • "Wierzę w Boga";
 • Psalm 130 (Z głębokości);
 • Psalm 51 (Zmiłuj się ...);
 • Jutrznia lub nieszpory za zmarłych;
 • "Panie, Boże wszechmogący" (modlitwa z liturgii godzin, jutrznia w poniedziałek II tygodnia psałterza);
 • Modlitwa św. Bernarda ("pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo");
 • "Wieczny odpoczynek"
 • "Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia";
 • "Pod Twoją obronę";
 • "Magnificat";
 • Odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezusa, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP , do Świętego Józefa lub do Wszystkich Świętych).
 • linia

  Warunki uzyskania odpustu zupełnego

 • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy);
 • Stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna;
 • Przyjęcie Komunii św.;
 • Modlitwa w intencji, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy dzień;
 • Wykonanie czynności związanych z odpustem.

 • Spowiedź, Komunia Św. i modlitwa w intencji Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii Św. i jednej modlitwie w intencjach papieża tylko jeden odpust zupełny.
  linia Warunki uzyskania odpustu cząstkowego
 • Wierny dostępują odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełnienia swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśl do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, no. "Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami".
 • Jeśli powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy.
 • Gdy w intencji umartwienia się wierny odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyska odpust cząstkowy.
 • linia

  WYBRANE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM ODPUSTU ZUPEŁNEGO

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny (jeśli jest krótsza - odpust cząstkowy);
 • Nawiedzenie jednej z czterech rzymskich bazylik patriarchalnych (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej lub św. Jana na Lateranie) i odmówienie w niej "Ojcze nasz" i "Wierzę":
  - w święto tytułu tej bazyliki,
  - w jakiekolwiek święto nakazane (np. we Wniebowzięcie NMP),
  - raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego;
 • Przyjęcie błogosławieństwa udzielanego przez papieża Urbi et Orbi (Miastu i Światu) - choćby tylko przez radio lub telewizję;
 • Adoracja i ucałowanie krzyża w trakcie liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek;
 • Odmówienie modlitwy "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu" po Komunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek (w pozostałe dni - odpust cząstkowy);
 • Uczestnictwo w uroczystym zakończeniu Kongresu Eucharystycznego;
 • Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni;
 • Publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Jezusowemu "O Jezu Najsłodszy" w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w inne dni - odpust cząstkowy);
 • Publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi "O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu" w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (w inne dni - odpust cząstkowy);
 • Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), o ile zostały pobłogosławione przez papieża (ewentualnie przez biskupa), po odmówieniu jakiejkolwiek formuły wyznania wiary w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca; jeśli przedmioty były pobłogosławione przez kapłana lub diakona - odpust cząstkowy;
 • Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej lub pobożne uczestnictwo w takiej uroczystości;
 • Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. prymicyjnej;
 • Odmówienie w całości przynajmniej jednej części Różańca (pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami (odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami - odpust cząstkowy);
 • Pobożne odmówienie (śpiew) modlitwy "Przed tak wielkim Sakramentem" podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy św. (w Wielki Czwartek) oraz w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); w innym czasie - odpust cząstkowy;
 • Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Ciebie Boga wysławiamy (Te Deum) jako podziękowanie za otrzymane łaski w ostatnim dniu roku (w innym czasie, nawet prywatnie - odpust cząstkowy);
 • Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) w Nowy Rok i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (w pozostałe dni, nawet prywatnie - odpust cząstkowy);
 • Odprawienie Drogi Krzyżowej;
 • Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu lub 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust "Porcjun- kuli" po odmówieniu "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga";
 • Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga";
 • W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych - codziennie odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni - odpust cząstkowy również wyłącznie za zmarłych);
 • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc lub w rocznicę swojego chrztu (jeśli za pomocą innej formuły w innym czasie - odpust cząstkowy);
 • Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich żali jeden raz w Wielkim Poście w jakimkolwiek kościele na terenie Polski;

 • Uczestnictwo w II niedzielę Wielkanocy (uroczystość Bożego Miłosierdzia) w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówienie przed Najświętszym Sakramentem modlitwy "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. "Miłosierny Jezu, ufam Tobie".

  Intencje papieskie na 2013 rok
  Styczeń
  Ogólna: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego. Misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.
  linia Luty
  Ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach. Misyjna: Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.
  linia Marzec
  Ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności. Misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.
  linia Kwiecień
  Ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia. Misyjna: Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.
  linia Maj
  Ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem. Misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.
  linia Czerwiec
  Ogólna: Aby przeważała wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania. Misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.
  linia Lipiec
  Ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii. Misyjna: Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.
  linia Sierpień
  Ogólna: Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc. Misyjna: Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości.
  linia Wrzesień
  Ogólna: Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci. Misyjna: Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.
  linia Październik
  Ogólna: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości. Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.
  linia Listopad
  Ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności. Misyjna: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.
  linia Grudzień
  Ogólna: Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę. Misyjna: Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.
  linia

  pobierz"Odpust zupełny i cząstkowy" do pobrania (format pdf)
  linia

  Modlitwy Maryjne
  an image

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.
  Zdrowaś Maryjo...
  Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
  Zdrowaś Maryjo...
  A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.
  Zdrowaś Maryjo...

  Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  an image

  Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
  naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
  ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
  O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
  Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

  Amen.

  "Pod opiekę Twojego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boża. Nie odrzucaj próśb, [które do Ciebie zanosimy] w naszych potrzebach, lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa, [Ty] jedynie czysta i błogosławiona".

  Najstarsza zachowana modlitwa maryjna (III w.).

  an image

  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, by błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesna mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Syna, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję... (przedstaw Matce Bożej twoje prośby). Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.
  Amen.

  Wspólne błagania
  K. O Maryjo, usłysz błagania nasze!
  W. Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
  Za chorych, abyś ich uzdrowiła.
  Za strapionych, abyś ich pocieszyła.
  Za płaczących, abyś im łzy otarła,
  Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była,
  Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła,
  Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
  Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
  Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,
  Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
  O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

  Wspólne podziękowania
  K. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze!
  W. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!
  Za uzdrowienia z choroby,
  Za pocieszonych w strapieniu,
  Za ocalonych z rozpaczy,
  Za podtrzymanych w zwątpieniu,
  Za wyzwolonych z mocy grzechu,
  Za wysłuchanych w błaganiu,
  Za litość nam okazaną,
  Za miłość Twą macierzyńską,
  Za dobroć Twą niezrównaną,
  Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

  Wspólne prośby do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
  O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.

  K. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
  W. Pomocą w ucisku i smutku!

  Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za matkę, nieustannie pomagać nam gotową, dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać skutków Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Ofiarowanie się Najświętszej Maryi Pannie
  O Pani moja, o Matko moja! Cały się Tobie ofiaruję, a na dowód , żem cały Tobie oddany, ofiaruję Ci dzisiaj oczy, usta, serce swoje i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej. Amen O Pani moja, o Matko moja! Pomnij, żem Twój. Zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej.
  Amen

  an image

  LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Święta Maryjo, - módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko,
  Święta Panno nad pannami,
  Matko Chrystusowa,
  Matko Kościoła,
  Matko łaski Bożej,
  Matko nieskalana,
  Matko najczystsza,
  Matko dziewicza,
  Matko nienaruszona,
  Matko najmilsza,
  Matko przedziwna,
  Matko dobrej rady,
  Matko Stworzyciela,
  Matko Zbawiciela,
  Panno roztropna,
  Panno czcigodna,
  Panno wsławiona,
  Panno można,
  Panno łaskawa,
  Panno wierna,
  Zwierciadło sprawiedliwości,
  Stolico mądrości,
  Przyczyno naszej radości,
  Przybytku Ducha Świętego,
  Przybytku chwalebny,
  Przybytku sławny pobożności,
  Różo Duchowna,
  Wieżo Dawidowa,
  Wieżo z kości słoniowej,
  Domie złoty,
  Arko przymierza,
  Bramo niebieska,
  Gwiazdo zaranna,
  Uzdrowienie chorych,
  Ucieczko grzesznych,
  Pocieszycielko strapionych,
  Wspomożenie wiernych,
  Królowo Aniołów,
  Królowo Patriarchów,
  Królowo Proroków,
  Królowo Apostołów,
  Królowo Męczenników,
  Królowo Wyznawców,
  Królowo Dziewic,
  Królowo wszystkich Świętych,
  Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
  Królowo wniebowzięta,
  Królowo Różańca świętego,
  Królowo rodziny,
  Królowo pokoju,
  Królowo Polski,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
  W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się
  Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
  W.: Amen.

  pobierz"Modlitwy Maryjne" do pobrania (format pdf)
  linia

  RÓŻANIEC
  Ojciec Św. Jan Paweł II o Różańcu Świętym

  an image Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.
  Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.
  Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczerniku jednoczyła w miłości pierwszych uczniów swego Syna. Przy odmawianiu różańca nie chodzi o powtarzanie formułek, lecz raczej o nawiązanie intymnego dialogu z Maryją, o okazanie jej zaufania, powierzenie trosk, otwarcie przed nią serca, ukazanie własnej gotowości na przyjęcie planów Bożych i obietnic wytrwania w wierności dla niej we wszystkich, szczególnie trudnych i bolesnych sytuacjach, będąc pewnym jej pomocy w uzyskaniu wszelkich potrzebnych dla naszego zbawiania łask od jej Syna.
  Podczas modlitwy różańcowej kontemplujemy Chrystusa, patrząc na Niego uprzywilejowanym wzrokiem Jego Matki Maryi; rozważamy tajemnicę życia, cierpienia i zmartwychwstania Pana oczami i sercem Tej, która była Mu najbliższa.
  (Z przemowienia wygłoszonego przed "Anioł Pański" 2 października 1988, Oservatore Romano [niem.] 7 października 1988)

  Obietnice Matki Bożej

  Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec święty, dane błogosławionemu Alanowi de la Roche.

 • Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec święty otrzymają pewną szczególną łaskę.
 • Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
 • Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
 • Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
 • Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
 • Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 • Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
 • Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
 • Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
 • Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
 • O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
 • Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 • Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
 • Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednorodzonego.
 • Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
 • an image

  Jak odmawiać różaniec

 • Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
 • Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
 • Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
 • Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.
 • Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
 • Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".
 • TAJEMNICA RADOSNA
  (odmawiamy w poniedziałki i soboty)

  linia an image

  TAJEMNICA PIERWSZA - ZWIASTOWANIE
  Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami... Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus"... Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym"... Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1, 28-38)
  linia an image TAJEMNICA DRUGA - NAWIEDZENIE
  Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę... Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie...? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy... gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". (Łk 1, 39-40)
  linia an image TAJEMNICA TRZECIA - NARODZENIE PANA JEZUSA
  Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. (Łk 2, 6-7)
  linia an image TAJEMNICA CZWARTA - OFIAROWANIE PANA JEZUSA
  Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. (Łk 2, 22-23)
  linia an image TAJEMNICA PIĄTA - ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
  Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święta Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania... Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił?"... Lecz On im odpowiedział: "Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?"... Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. (Łk 2, 41-51)
  linia

  TAJEMNICA ŚWIATŁA
  (odmawiamy w czwartki)

  linia an image

  TAJEMNICA PIERWSZA CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
  Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A glos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". (Mt 3, 13-17)
  linia an image TAJEMNICA DRUGA - PIERWSZY CUD W KANIE GALILEJSKIEJ
  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzeki do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą!" I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!" Oni zaś zanieśli. (J 2, 2-8)
  linia an image TAJEMNICA TRZECIA - GŁOSZENIE NAUKI O KRÓLESTWIE BOŻYM
  Podobne jest Królestwo Boże do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. . (Mt 13,45-46)
  linia an image TAJEMNICA CZWARTA - PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
  Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" (Mt 17, 1-5)
  linia an image TAJEMNICA PIĄTA - USTANOWIENIE EUCHARYSTII
  A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego". (Łk 2, 41-51)
  linia

  TAJEMNICA BOLESNA
  (odmawiamy we wtorki i piątki)

  linia an image

  TAJEMNICA PIERWSZA - MODLITWA W OGRÓJCU
  Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną. Towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: "Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!". Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 39-44)
  linia an image TAJEMNICA DRUGA - BICZOWANIE PANA JEZUSA
  Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. (J 19, 1)
  linia an image TAJEMNICA TRZECIA - CIERNIEM UKORONOWANIE
  Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z Jego szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Munagłowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: "Witaj, królu żydowski!" Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. (Mt 27, 27-30)
  linia an image TAJEMNICA CZWARTA - DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA
  Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. (Mk 15,20)
  linia an image TAJEMNICA PIĄTA - UKRZYŻOWANIE PANA JEZUSA
  Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: "To jest Jezus, Król Żydowski". (Mt 27, 33-37)
  linia

  TAJEMNICA CHWALEBNA
  (odmawiamy w środy i niedziele)

  linia an image

  TAJEMNICA PIERWSZA - ZMARTWYCHWSTANIE
  Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odwalił kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie miejsce, gdzie leżał". (Mt 28, 1-7)
  linia an image TAJEMNICA DRUGA - WNIEBOWSTĄPIENIE
  Podczas wspólnego posiłku kazał im [Apostołom] nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca... Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. (Dz 1, 4-9)
  linia an image TAJEMNICA TRZECIA - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
  Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch Święty pozwalał mówić. (Dz 2, 1-4)
  linia an image TAJEMNICA CZWARTA - WNIEBOWZIĘCIE NMP
  Maryja została wzięta do nieba: radują się zastępy Aniołów. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu znakiem nadziei i pociechy.
  linia an image TAJEMNICA PIĄTA - UKORONOWANIE
  Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12, 1)
  linia

  pobierz"Różaniec" do pobrania (format pdf)
  linia

  Orędzie Miłosierdzia Bożego

  an image Świętej Faustynie bezgranicznie ufającej Bogu, polskiej zakonnicy ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Pan Jezus powierzył wielką misję - Orędzie Miłosierdzia skierowane do całego świata. Jej posłannictwem było przekazanie nowych modlitw i form nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, które mają przypominać zapomnianą prawdę wiary o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka. W przekazanym orędziu miłosierny Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie Zbawicielu jako Ojciec miłości i miłosierdzia, szczególnie wobec nieszczęśliwych, błądzących i grzeszących. Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu" (Dz. 1605).

  an image OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO

  22 lutego 1931 r. Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie w celi płockiego klasztoru i polecił jej namalowanie obrazu, ukazując jego wzór w wizji. "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w waszej kaplicy i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. (...) Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych"(Dz. 47-49). "Przez obraz ten udzielać będę wiele łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego" (Dz. 570).

  an image

  ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA
  "Pragnę, aby Święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. (...) wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby jej grzechy były jako szkarłat" (Dz. 699). "Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było już wskrzeszenia, i wszystko już stracone - nie tak jest po Bożemu, cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni" (Dz. 1448).

  an image

  KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  Koronkę do Miłosierdzia Bożego podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 r. jako modlitwę na uśmierzenie gniewu Bożego i przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. "O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę..." (Dz. 848)."Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą" (Dz. 1731)."Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego" (Dz. 687). "Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię dusze, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. (...) żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny" (Dz. 1541). "Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę (...). Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę" (Dz. 811). Koronkę należy odmawiać na różańcu. Na początku: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego...Na dużych paciorkach (1x): Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na małych paciorkach (10x): Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na zakończenie (3x): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem" (Dz. 476).

  an image

  GODZINA MIŁOSIERDZIA
  W październiku 1937 r. w Krakowie, Pan Jezus polecił czcić godzinę swej śmierci i choć przez chwilę w modlitwie odwoływać się do wartości i zasług Jego męki. "Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla całego świata (...). W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie stała się łaska dla całego świata - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. (...) staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową, a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynamniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla mojego miłosierdzia od wszelkiego stworzenia..." (Dz. 1572). "Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz - nikogo nie wyłączyłem" (Dz. 1182).

  an image

  SZERZENIE CZCI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
  "...czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia mojego, ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja napełnię ją pokojem. (...) Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje nią na inne dusze. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę..." (Dz. 1075). "Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą" (Dz. 1521). "Miłosierdzie masz okazywać bliźnim zawsze i wszędzie, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu" (Dz. 742).

  an image

  NOWE ZGROMADZENIE
  Siostra Faustyna starała się rozpoznać Boży plan powołania nowego Zgromadzenia. W intencji tej ofiarowała Bogu wiele modlitw i cierpień. W czerwcu 1935 r. w Wilnie zapisała: "Bóg żąda, aby było zgromadzenie takie, aby głosiło miłosierdzie Boga światu i wypraszało je dla świata" (Dz. 436). "Pragnę, aby zgromadzenie takie było" (Dz. 437). "Widziałam klasztor tego nowego zgromadzenia. Obszerne i wielkie pomieszczenie, zwiedzałam każdą rzecz po kolei, widziałam, że wszędzie opatrzność Boża dostarczyła tego, co było potrzeba. (...) W czasie Mszy św. przyszło mi światło i zrozumienie głębokie całego dzieła tego i nie pozostawiło w duszy mojej ani cienia wątpliwości. Dał mi Pan poznać w trzech jakby odcieniach swą wolę. Pierwszy: gdzie dusze odosobnione od świata palić się będą w ofierze przed tronem Bożym i upraszać miłosierdzie dla całego świata; wypraszać błogosławieństwo dla kapłanów, i modlitwą swoją przygotowywać będą świat na ostateczne przyjście Jezusa. Drugi: modlitwa połączona z czynem miłosierdzia. Szczególnie bronić będą duszy dziecka przed złym. Modlitwa i czyn miłosierdzia zawiera w sobie wszystko, co te dusze czynić mają (...)w egoistycznym świecie będą się starały rozbudzić miłość - miłosierdzie Jezusa. Trzeci: modlitwa i uczynność miłosierdzia nie obowiązująca żadnym ślubem lecz za ich wykonanie będą mieli udział we wszystkich zasługach i przywilejach całości. Do tego odcienia mogą należeć wszyscy ludzie żyjący na świecie. Członek tego odcienia powinien dziennie spełnić przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia, a może być ich wiele, gdyż każdemu jest go łatwo spełnić, nawet najbiedniejszemu, bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia; pierwsze: słowo miłosierne - przez przebaczenie i pocieszanie; drugie: gdzie nie możesz słowem, to modlić się - i to jest miłosierdzie; trzecie: uczynki miłosierdzia. A gdy przyjdzie dzień ostatni z tego sądzeni będziemy według tego otrzymamy wyrok wieczny" (Dz. 1154-1158).

  an image

  NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać w sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku. Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz. Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. - I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego.
  linia Dzień pierwszy (Wielki Piątek)
  Dziś sprowadź mi ludzkość całą a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.
  Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą - a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  (Koronkę odmawiać można na zwykłym różańcu)
  Początek:
  Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…
  Na dużych paciorkach (1 raz): przed każdą częścią - tak jak w różańcu:
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
  Na małych paciorkach (10 razy): po 5 części. -tak jak w różańcu:
  Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na zakończenie (3 razy):
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
  linia Dzień drugi (Wielka Sobota)
  Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje. Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  linia Dzień trzeci (Wielka Niedziela)
  Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy. Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych najobficiej ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  linia Dzień czwarty (Poniedziałek Wielkanocny)
  Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.
  Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować; spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  linia Dzień piąty
  Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki. Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, Przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  linia Dzień szósty
  Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.
  Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca - Przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  linia Dzień siódmy
  Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie. Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje - które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje - ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały.
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  linia Dzień ósmy
  Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  linia Dzień dziewiąty (Sobota przed Świętem Miłosierdzia Bożego)
  Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego. Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego. Amen.
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
  linia

  pobierzOrędzie Miłosierdzia Bożego (format pdf)
  linia

  linia

  NJAŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
  TU JEST SERCE GOSŁAWIC
  an image JEZU CICHY POKORNEGO SERCA UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA TWEGO
  linia

  an image Św. Małgorzata Maria Alacoque

  Św. Małgorzata Maria Alacoque (ur. 22 lipca 1647 w Lauthecourt - dziś część Verosvres - we Francji, zm. 17 października 1690 w Paray-le-Monial) - mistyczka, członkini zakonu Sióstr Nawiedzenia (wizytek), znana przede wszystkim z propagowania nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, objawionego jej w widzeniach przez Jezusa Chrystusa. Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywał się jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial czterokrotnie objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca. Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce powierzył specjalną misję. Miała mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za nasze grzechy

  linia
  WIELKIE OBJAWIENIA

  I
  Objawienie pierwsze - odsłonięcie tajemnic

  an image Pierwsze z wielkich objawień miało miejsce 27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana Ewangelisty. Jezus niespodziewanie ukazał się siostrze Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Odsłonił przed skromną zakonnicą tajemnice swego Boskiego Serca. Jezus tak objawił wielką miłość do człowieka: "Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia". Po tych słowach Jezus ukazał zakonnicy swoje bijące Serce, a następnie zażądał jej serca. Oddała Mu je z radością, a On zanurzył je w swoim Sercu, po czym zwrócił Małgorzacie Marii "jako płomień gorejący w kształcie serca". Powiedział, że jest to drogocenny zadatek Jego miłości, która trawić będzie ją do ostatniej chwili. Od tej pory zakonnica miała odczuwać w swoim sercu nieustający ból, który narastał w każdy pierwszy piątek miesiąca. "Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci". św. Małgorzata Maria Alacoque

  linia

  II
  Objawienie drugie - Pan czeka na miłość ludzi

  an image Niedługo później siostra Małgorzata Maria doznała drugiego objawienia. Pewnego dnia udała się do kaplicy klasztornej, gdzie Zbawiciel już na nią czekał. Zobaczyła wtedy po raz kolejny Serce Jezusa. Zdawało się Ono spoczywać na tronie z ognia i promieni. Św. Małgorzata mogła nawet dostrzec ranę zadaną włócznią. Serce otaczała korona cierniowa, a u góry wieńczył Je krzyż. Jezus zażądał, by Małgorzata Maria przyprowadziła siostry i braci do Jego Serca. Polecił też powiedzieć ludziom, że ich kocha oraz że czeka na ich miłość. Jezus otworzył Serce przed nią, aby ludzie czerpali z Niego bogactwo miłości i miłosierdzia oraz łaski uświęcenia, potrzebne w drodze do Odkupiciela. "To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach" - oznajmił Jezus siostrze Małgorzacie Marii. W czasie drugiego objawienia św . Małgorzata Maria ujrzała Boskie Serce "jakby na tronie całkowicie z ognia i płomieni jaśniejących bardziej niż słońce, z raną i otoczone koroną cierniową, z krzyżem na szczycie"

  linia

  III
  Objawienie trzecie - Udręka z powodu niewdzięczności

  an image 2 lipca 1674 r. siostra Małgorzata Maria zatopiona w modlitwie przed tabernakulum, nawet nie przeczuwała, co się zaraz wydarzy. Nagle pojawił się przed nią Pan Jezus. Z Jego ran biła niezwykła jasność. Światło rany Serca rozrosło się, a Pan zaczął mówić o niewdzięczności, jaką Mu ludzie odpłacają za Jego miłość. Sprawia mu to większą udrękę niż wszystkie cierpienia, których doznał w trakcie swego ziemskiego życia. "Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność" - powiedział Jezus Małgorzacie Marii. Zażądał, by przyjmowała Komunię św. tak często, jak tylko może, a zwłaszcza w każdy pierwszy piątek miesiąca. Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00. Siostra Małgorzata Maria uczestniczyła w ten sposób w śmiertelnym smutku Chrystusa, który stał się Jego udziałem w Ogrodzie Oliwnym.

  linia

  IV
  Objawienie czwarte - ku Świętu Serca Jezusowego

  an image Do najważniejszego z objawień doszło 19 czerwca 1675 r., w oktawie Bożego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała przed Najświętszym Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił On swe Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości". Podczas tego objawienia Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi.

  linia
  Obietnice Serca Jezusowego
  an image

  1. "Pan Nasz odsłonił... skarby miłości i łask dla tych osób, które Mu się poświęcą i ofiarują, a skarby te są tak olbrzymie, iż nie potrafię tego wyrazić...".

  2. " Boskie Serce jest ... pewnym schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników, którzy zechcą tam się ukryć dla uniknięcia sprawiedliwości Boga..." - "Umieszczając ich na szczególnej liście Swego Serca Boskiego... Jezus zapewnia ich zbawienie..." - "Niszcząc panowanie szatana w duszach..., nie pozwoli zginąć żadnej z tych wszystkich, które Mu się poświęcą".

  3. "Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego u tych wszystkich, którzy Mu się poświęcą i ofiarują z zapałem, przyniesie obfity owoc i dokona wielkiej przemiany wewnętrznej".

  4. W Sercu Jezusa "znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie...".

  5. Otrzymują "błogosławieństwo niebios we wszystkich swych przedsięwzięciach".

  6. Serce Jezusa będzie dla nich "ulgą w pracy", "mocą w słabości (i) najlepszym lekarstwem na wszelkie zło".

  7. Serce Jezusa będzie dla nich "pociechą w troskach, strapieniach i smutkach".

  8. "Jako źródło wszelkich dóbr... zaradzi wszystkim ich potrzebom", w pierwszym jednak rzędzie - duchowym.

  9. "W Tym Sercu Najświętszym znajdą miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia".

  10. "Boskie Me Serce szczególnie w godzinę ich śmierci stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem". - "Jakże słodko będzie umierać po życiu, w ciągu którego żywiło się czułe i ustawiczne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego".

  11. "Pan Nasz ukazał... wiele imion Tam (w Sercu Swym) zapisanych za to pragnienie, z jakim pracują dla Jego Chwały i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamtąd usunąć".

  12. Tzw. "Wielka Obietnica": "W nadmiarze Miłosierdzia Mego Serca obiecuję..., że wszechmocna Ma miłość udzieli ostatecznej łaski pomocy wszystkim, którzy przystąpią przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Św., tak iż nie umrą w Mojej niełasce, ani bez Sakramentów i że Boskie Me Serce będzie dla nich bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie (ich życia)" .

  LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
  an image

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

  Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
  Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
  Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
  Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
  Serce Jezusa, świątynio Boga,
  Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
  Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
  Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
  Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
  Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
  Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
  Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
  Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
  Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
  Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
  Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
  Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
  Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
  Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
  Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
  Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
  Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
  Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
  Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
  Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
  Serce Jezusa, włócznią przebite,
  Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
  Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
  Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
  Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
  Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
  Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
  Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  W. Jezu cichy i pokornego serca.
  O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

  Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

  Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa (o. Pio)
  an image

  1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

  2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

  3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

  O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia... Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
  (Modlitwa odmawiana przez błogosławionego Ojca Pio)

  linia
  Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

  Jezu miłujący nas całym serce, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca. Amen.

  linia
  Akt oddania się dzieci i młodzieży Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

  Najświętsze Serce Jezusa. My chłopcy i dziewczęta, stajemy na Twoje wezwanie. Przyszedłeś Jezu zapalić na świecie ogień Twej miłości. Podejmujemy Twe hasło. Chcemy zapalić się Boską miłością. Za Twoje Serce, które dałeś ludzkości, za Twe ukochanie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, oddajemy Ci nasze młode serca. Twoje prawo będzie naszym prawem. Dochowamy wierności Twym przykazaniom, zwłaszcza miłości Boga i bliźniego. Będziemy wzbogacać nasz umysł, nie tylko wiedzą ludzką, ale Boską, chodząc na lekcje religii. Będziemy korzystać ze źródeł Twej łaski, zwłaszcza Mszy świętej niedzielnej i Komunii świętej nade wszystko w pierwsze piątki miesiąca. Będziemy opierać się wszelkim pokusom do złego. Chcemy zachować wiarę, czystość i męstwo. Będziemy walczyć o to, aby Cię wszyscy ludzie kochali. Najświętsze Serce Jezusa, przyjmij nas jako Twych rycerzy i racz nam błogosławić. Amen.

  linia
  Akt osobistego oddania się dzieci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

  Akt osobistego oddania się dzieci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Kochany Panie Jezu, Tobie oddaję moje serce. Nie jest ono wielkie, ale bardzo pragnie kochać Ciebie z wszystkich swoich sił. Weź je, Jezu, i spraw, by było dobre, wolne od grzechu, i coraz bardziej podobne do Twego wielkiego, świętego Serca, którym ogarniasz cały świat. Amen!

  linia
  Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

  Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie.

  linia
  Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

  Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do odmów swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. - Do rodzin takich i my chcemy należeć. Ciebie, Boże Serce - miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę: poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań. - ?Królestwo Boże w nas jest". Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i zjednoczyć się z Tobą w częstej Komunii świętej. Dołożymy też wszelkich starań, aby nasz kraj był prawdziwie królestwem Twoim i Twojej Matki. Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nie narodzonych, dbać o skuteczne i pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego. - Bądź dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała rodzina nasza na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. - Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego Ojca Twego, świętego Józefa. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen.

  linia

  pobierzNajświętsze Serce Jezusa (format pdf)
  linia  Serce Jezusa

   an image
   an image

  Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według serca twego