KOŁO RÓŻAŃCOWE
Parafia św. Andrzeja Ap. Konin-Gosławice

an image

"CI, KTÓRZY ZAWIERZĄ MI PRZEZ RÓŻANIEC NIE ZGINĄ. TO, O CO PROSIĆ BĘDZIECIE PRZEZ MÓJ RÓŻANIEC, OTRZYMACIE."


Cele Żywego Różańca:

 • umocnienie wiary w duszach wiernych,
 • modlitwa w intencji Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nwarucenie grzeszyników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej,
 • obrona przed duchowymi zagrożeniami,
 • ożywienie działalności apostolskiej.
 • Obowiązki:

 • zapisanie w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca,
 • udział w comiesięcznej zmianie tajemnic,
 • częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udziała w nabożeństwach maryjnych,
 • Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską,
 • odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła,
 • udziała w pogrzebie zmarłego członka ŻR oraz modlitwa za spokój jego duszy
 • Odposty:

  Kościół udziela członkom ŻR odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków w dniu:

 • przyjęcie do ŻR,
 • Boże Narodzenie (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego,
 • Niepokalanego Poczęcia NMP (8XII),
 • Wniebowzięcia NMP (15VIII),
 • Matki Bożej Różańcowej (7X).
 • Nowenna Różańcowa
  pobierz"Nowenna Pompejańska - Modlitwa nie do odparcia " do pobrania (format pdf)

  Zachęcamy do modlitwy różańcowej
  Obietnice Matki Bożej

  Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec święty, dane błogosławionemu Alanowi de la Roche.

 • Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec święty otrzymają pewną szczególną łaskę.
 • Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
 • Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
 • Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
 • Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
 • Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 • Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
 • Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
 • Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
 • Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
 • O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
 • Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 • Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
 • Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednorodzonego.
 • Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
 • an image

  Jak odmawiać różaniec

 • Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
 • Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
 • Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
 • Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.
 • Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
 • Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".
 • TAJEMNICA RADOSNA
  (odmawiamy w poniedziałki i soboty)

  linia an image

  TAJEMNICA PIERWSZA - ZWIASTOWANIE
  Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami... Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus"... Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym"... Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1, 28-38)
  linia an image TAJEMNICA DRUGA - NAWIEDZENIE
  Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę... Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie...? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy... gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". (Łk 1, 39-40)
  linia an image TAJEMNICA TRZECIA - NARODZENIE PANA JEZUSA
  Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. (Łk 2, 6-7)
  linia an image TAJEMNICA CZWARTA - OFIAROWANIE PANA JEZUSA
  Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. (Łk 2, 22-23)
  linia an image TAJEMNICA PIĄTA - ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
  Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święta Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania... Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił?"... Lecz On im odpowiedział: "Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?"... Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. (Łk 2, 41-51)
  linia

  TAJEMNICA ŚWIATŁA
  (odmawiamy w czwartki)

  linia an image

  TAJEMNICA PIERWSZA CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
  Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A glos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". (Mt 3, 13-17)
  linia an image TAJEMNICA DRUGA - PIERWSZY CUD W KANIE GALILEJSKIEJ
  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzeki do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą!" I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!" Oni zaś zanieśli. (J 2, 2-8)
  linia an image TAJEMNICA TRZECIA - GŁOSZENIE NAUKI O KRÓLESTWIE BOŻYM
  Podobne jest Królestwo Boże do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. . (Mt 13,45-46)
  linia an image TAJEMNICA CZWARTA - PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
  Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" (Mt 17, 1-5)
  linia an image TAJEMNICA PIĄTA - USTANOWIENIE EUCHARYSTII
  A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego". (Łk 2, 41-51)
  linia

  TAJEMNICA BOLESNA
  (odmawiamy we wtorki i piątki)

  linia an image

  TAJEMNICA PIERWSZA - MODLITWA W OGRÓJCU
  Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną. Towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: "Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!". Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 39-44)
  linia an image TAJEMNICA DRUGA - BICZOWANIE PANA JEZUSA
  Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. (J 19, 1)
  linia an image TAJEMNICA TRZECIA - CIERNIEM UKORONOWANIE
  Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z Jego szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Munagłowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: "Witaj, królu żydowski!" Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. (Mt 27, 27-30)
  linia an image TAJEMNICA CZWARTA - DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA
  Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. (Mk 15,20)
  linia an image TAJEMNICA PIĄTA - UKRZYŻOWANIE PANA JEZUSA
  Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: "To jest Jezus, Król Żydowski". (Mt 27, 33-37)
  linia

  TAJEMNICA CHWALEBNA
  (odmawiamy w środy i niedziele)

  linia an image

  TAJEMNICA PIERWSZA - ZMARTWYCHWSTANIE
  Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odwalił kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie miejsce, gdzie leżał". (Mt 28, 1-7)
  linia an image TAJEMNICA DRUGA - WNIEBOWSTĄPIENIE
  Podczas wspólnego posiłku kazał im [Apostołom] nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca... Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. (Dz 1, 4-9)
  linia an image TAJEMNICA TRZECIA - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
  Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch Święty pozwalał mówić. (Dz 2, 1-4)
  linia an image TAJEMNICA CZWARTA - WNIEBOWZIĘCIE NMP
  Maryja została wzięta do nieba: radują się zastępy Aniołów. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu znakiem nadziei i pociechy.
  linia an image TAJEMNICA PIĄTA - UKORONOWANIE
  Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12, 1)
  linia

  pobierz"Różaniec" do pobrania (format pdf)

  Hymn Żywego Różańca

  pobierz
  an image
  DOWLAND
  MP3 MIDI PDF
  an image